Egzamin maturalny

Egzamin gimnazjalny

Podręczniki

Linki

 

 

Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w Żołyni

Strona dla uczących się języka angielskiego

 

 

Gramatyka

     
Present Simple  

Some, any, much, many, a few, a little, few, little

Słówko some używamy w zdaniach twierdzących.

Some + rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej = kilka

Some + rzeczownik niepoliczalny = trochę

I need some people to help me. Potrzebuję kilka osób do pomocy. (rzeczownik policzalny, liczba mnoga)

I need some salt. Trzeba mi trochę soli. (rzeczownik niepoliczalny – tylko liczba pojedyncza)

Słówko any używamy w zdaniach przeczących lub pytających.

any + rzeczownik policzalny/niepoliczalny ~ żaden (w przeczeniu), ~ jakiś (w pytaniu)

I can’t see any people. Nie widzę żadnych ludzi. (people – rzeczownik policzalny)

I don’t need any help. Nie potrzebuję żadnej pomocy. (help – rzeczownik niepoliczalny)

! any używamy zamiast some w zdaniach przeczących lub pytających.

Can you see any people here?  Czy widzisz tu jakichś ludzi? (rzeczownik policzalny – people)

Have we got any money?  Czy mamy jakieś pieniądze? (rzeczownik niepoliczalny – money)

! Należy pamiętać, że nie każde zdanie zakończone pytajnikiem jest pytaniem. Niektóre zdania pytające nie są pytaniami o informację, lecz propozycjami. Wypowiadając takie zdanie, osoba mówiąca składa propozycję, więc w takim zdaniu nie użyjemy any, lecz some – podobnie jak w zdaniu twierdzącym:

Would you like some tea?  Czy chciałbyś herbaty? (proponujemy komuś napić się herbaty)

 

Słówko much – dużo, używamy z rzeczownikiem niepoliczalnym w przeczeniu lub w pytaniu.

We haven’t got much time. Nie mamy dużo czasu. (time – rzeczownik niepoliczalny)

How much money do you need?  Ile pieniędzy potrzebujesz? (money – rzeczownik niepoliczalny)

Słówko many – dużo, wiele, podobnie jak much,  używane jest w przeczeniu i w pytaniu, ale używamy go przed rzeczownikiem policzalnym.

We haven’t got many lectures this term. W tym semestrze nie mamy dużo wykładów. (lectures - rzeczownik policzalny)

How many people do we need?  Ilu ludzi potrzebujemy? (people - rzeczownik policzalny)

A few + rzeczownik policzalny = kilka

We need a few more computers. Potrzebujemy kilka komputerów więcej. (computers – rzeczowniki policzalny)

A little + rzeczownik niepoliczalny = trochę.

I’d like a little water. Chciałbym trochę wody. (water – rzeczownik niepoliczalny)

! Wyrażenia a few i a little bardzo często używamy w krótkich odpowiedziach:

How much sugar do you want? – Just a little. Ile cukru ci trzeba? Tylko trochę.

How many computers do we need? – Just a few. Ile komputerów potrzebujemy? Tylko kilka.

! Nie wolno mylić wyrażeń a little i little oraz a few i few.

A little = trochę

Little = mało

A few = kilka

Few = mało

 

Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Past Perfect
Past Perfect Continuous
will + infinitive
going to + infinitive
some, any, much, many ...
Przedimki a, an, the
Stopniowanie przymiotnika
Zdania warunkowe 1
Zdania warunkowe 2
must, mustn't, needn't
Mowa zależna
Strona bierna
Słownictwo
Matura - wyrażenia
Czasowniki nieregularne
Phrasal Verbs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  going to + infinitive  strona główna  |  do góry strony  |  przedimki a, an, the  »
 
© mbabiarz 2009 - 2010

_______________________________