ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

Stypendia naukowe

Począwszy od roku 1997 przyznawane są Stypendia Naukowe Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej). Zasady przyznawania tego wyróżnienia określa szczegółowy regulamin. Rada Szkoły zgłasza kandydata do Kuratorium Oświaty.

W Liceum Ogólnokształcącym w Żołyni otrzymali to prestiżowe wyróżnienie następujący uczniowie:

 • Paweł Tokarz w roku 1997/1998 średnia ocen 4,77
 • Joanna Gerersorf w roku 1998/1999 średnia ocen 5,08
 • Paulina Niemiec w roku 1999/2000 średnia ocen 5,18
 • Anna Rumianek w roku 2000/2001 średnia ocen 5,18
 • Natalia Filip w roku 2001/2002 średnia ocen 5,08
 • Lidia Dudek w roku 2002/2003 średnia ocen 5,20
 • Lidia Dudek w roku 2003/2004 średnia ocen 5,08
 • Konrad Panek w roku 2004/2005 średnia ocen 5,08
 • Jacek Szpila w roku 2005/2006 średnia ocen 5,08
 • Justyna Buszta w roku 2006/2007 średnia ocen 5,08
 • Jolanta Machalska w roku 2007/2008 średnia ocen 4,93
 • Wojciech Kołcz w roku 2008/2009 średnia ocen 5,15
 • Grzegorz Fleszar w roku 2009/2010 średnia ocen 5,21
 • Adam Giża w roku 2010/2011 średnia ocen 5,36
 • Adam Giża w roku 2011/2012 średnia ocen 5,27
 • Kamil Szpila w roku 2012/2013 średnia ocen 5,40
 • Kamil Szpila w roku 2013/2014 średnia ocen 5,33
 • Dominik Wróbel w roku 2014/2015 średnia ocen 5,27
 • Weronika Szpytma w roku 2015/2016 średnia ocen 5,45
 • Weronika Buszta w roku 2016/2017 średnia ocen 5,07
 • Marcin Jucha w roku 2017/2018 średnia ocen 5,19
 • Wiktoria Lisowska w roku 2018/2019 średnia ocen 5,12
 • Fabian Dobek w roku 2019/2020 średnia ocen 5,06

 


 

Stypendia Naukowe dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni przyznaje również Rada Gminy Żołynia.

 

 UCHWAŁA NR XIX/175/17

RADY GMINY ŻOŁYNIA

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gimnazjum w Żołyni i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żołyni.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.zm.)

Rada Gminy Żołynia uchwala, co następuje:

§ 1. Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów Gimnazjum w Żołyni i Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni ma formę Stypendium Naukowego Rady Gminy Żołynia, zwanego dalej w uchwale „stypendium”.

§ 2. 1. Celem przyznawania stypendium jest nagradzanie i promowanie uczniów, którzy w danym semestrze, roku szkolnym uzyskali najlepsze wyniki nauczania.

 1. Stypendium jest jednym z elementów motywowania uczniów do kształcenia, samokształcenia i wyzwalania pozytywnej rywalizacji.

 

§ 3. Stypendium otrzymuje:

1) dziesięciu uczniów, którzy zostali przyjęci do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego na zasadach określonych w § 4 ust. 1;

2) dziesięciu uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w drugim semestrze za osiągnięcia naukowe w pierwszym semestrze danego roku szkolnego na zasadach określonych w § 4 ust. 2;

3) uczeń klasy trzeciej gimnazjum i trzech uczniów klas drugich i wyższych liceum ogólnokształcącego na zasadach określonych w § 3 ust. 4.

 

§ 4. 1. Uczniowie, o których mowa w § 3 pkt 1, otrzymują stypendium, jeżeli uzyskali w kolejności najwyższą liczbę punktów spośród kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez liceum ogólnokształcące.

 1. Uczniowie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego otrzymują stypendium, jeżeli w wyniku śródrocznej klasyfikacji uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz w danym roczniku najwyższą średnią ocen semestralnych lub wykazali szczególne uzdolnienia (potwierdzone sukcesami w konkursach i olimpiadach) w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej oceny celujące, a z pozostałych przedmiotów – oceny dobre.
 2. Uczeń klasy trzeciej gimnazjum i uczniowie klas drugich i wyższych liceum ogólnokształcącego otrzymują stypendium, jeśli w wyniku śródrocznej klasyfikacji uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz w danym roczniku najwyższą średnią ocen semestralnych lub wykazali szczególne uzdolnienia (potwierdzone sukcesami w konkursach i olimpiadach) w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej oceny celujące, a z pozostałych przedmiotów – oceny dobre.
 3. Rada pedagogiczna może wytypować dwóch uczniów klasy trzeciej gimnazjum do stypendium jeżeli osiągnęli jednakowe najwyższe średnie ocen rocznych i jednakowe, co najmniej dobre zachowanie, a ich inne osiągnięcia (potwierdzone sukcesami w konkursach i olimpiadach) są porównywalne.

 

§ 5. 1. Stypendium dla uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego przyznawane jest na okres 5 miesięcy, od września do stycznia danego roku szkolnego, na zasadach określonych w § 4 ust. 1 oraz na okres 5 miesięcy, od lutego do czerwca danego roku szkolnego, na zasadach określonych w § 4 ust. 2.

 1. Stypendium dla uczniów klas trzecich gimnazjum oraz drugich i wyższych liceum ogólnokształcącego jest przyznawane na okres 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego, na zasadach określonych w § 4 ust. 3.
 2. W przypadku określonym w § 4 pkt 4 stypendium przyznaje się każdemu z uczniów na okres 5 miesięcy od września do stycznia i od lutego do czerwca danego roku szkolnego.

 

§ 6. 1. Kandydatów do stypendium wyłania rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym po zakończeniu pierwszego semestru i po zakończeniu roku szkolnego.

 1. Przewodniczący rady pedagogicznej przedstawia kandydatów Przewodniczącemu Rady Gminy Żołynia.

 

§ 7. Stypendium nie może uzyskać uczeń, który w danym roku szkolnym otrzymał:

1) stypendium Prezesa Rady Ministrów.

2) stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3) inne stypendia za wyniki w kształceniu.

 

§ 8. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie:

1) 170 zł (sto siedemdziesiąt złotych) dla ucznia liceum ogólnokształcącego.

2) 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla ucznia gimnazjum.

 

§ 9. Wysokość kwoty na stypendia zostanie każdorazowo określona w budżecie Gminy Żołynia na kolejny rok kalendarzowy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr X/71/04 Rady Gminy Żołynia z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, zmieniona Uchwałą Nr VIII/64/11 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Stypendium Naukowego Rady Gminy Żołynia i  Uchwałą Nr XV/111/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Stypendium Naukowego Rady Gminy Żołynia.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

 

 

 

 


 W roku szkolnym 2019/2020 stypendia otrzymali uczniowie:

Liceum Ogólnokształcące:

Anna Filip - kl. I a (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)

Piotr Szpila - kl. I a (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)

Julia Stępień - kl. I a (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)

Aleksandra Baran - kl. I a (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)

Martyna Cebulak - kl. I a (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)

Maria Filip - kl. I ag (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)

Kacper Żaba - kl. I ag (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)

Gabriela Szpilka - kl. I ag (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)

Joanna Naróg - kl. I ag (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)

Szymon Mach - kl. I ag (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)

Aleksandra Słupek  - kl. II a  (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)
Samanta Wojnar - kl. II a (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)
Michał Wróbel  - kl. II a (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)
Wiktoria Lisowska - kl. III a (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)
Angelica Decowska - kl. III a (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)
Monika Dmitrowska - kl. III a (wrzesień 2019 - czerwiec 2020)