ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” w Zespole Szkół w Żołyni

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów do współpracy oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu  zainteresowań. Celem inicjatywy jest budowanie kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Otrzymane w ramach programu wsparcie finansowe można przeznaczać na zakup wyposażenia wymienionego w katalogu opracowanym przez MEiN i wspierającego oddziaływania edukacyjne, służące kształtowaniu u uczniów umiejętności manualnych i technicznych, połączonych z umiejętnością samodzielnego i krytycznego myślenia. Wszystko to ma wpłynąć na rozwój zdolności myślenia matematycznego, umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej oraz dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy.

Pełna funkcjonalność „Laboratoriów przyszłości” ma zostać osiągnięta do 31 sierpnia bieżącego roku.

Realizację opisywanego programu w ZS w Żołyni rozpoczęliśmy od analizy potrzeb i posiadanych zasobów organizacyjno-technicznych oraz opracowania koncepcji wykorzystania otrzymanych środków. Jako priorytety swoich działań przyjęliśmy:

  • zorganizowanie pracowni robotyki i druku 3D;
  • zorganizowanie szkolnego studia multimedialnego umożliwiającego kształtowanie u uczniów kreatywności w zakresie tworzenia, modyfikowania publikowania muzyki, filmów i zdjęć;
  • doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt IT wspierający aktywność edukacyjną i społeczną uczniów;
  • zakup sprzętu służącego wszystkim uczniom z klas I-VIII SP i I-IV LO.

W chwili obecnej udało się nam wykonać około 70% planowanych zakupów. Pozostała część jest w trakcie realizacji, a zamówiony sprzęt powinien dotrzeć do szkoły w połowie czerwca. Razem z tym, co zostało już kupione, umożliwi on utworzenie profesjonalnego studia multimedialnego, wyposażonego w: aparaty cyfrowe, kamerę GOPRO i 360o, gimbale, statywy, drona, reflektory studyjne,  cyfrowe i analogowe miksery dźwiękowe, mikroporty, mikrofony, Green Schot i inne urządzenia.    

Od stycznia trwa szkolenie nauczycieli oraz odbywają się pierwsze, pilotażowe zajęcia. Uczniowie i nauczyciele korzystają już z drukarki 3D oraz pomocy służących edukacji robotycznej i mechatronicznej. W przypadku klas I-V SP wykorzystywane są klocki konstrukcyjne SKRIKIT+ oraz roboty edukacyjne SkriBot (13 zestawów). W starszych klasach SP i w LO  uczniowie eksperymentują na mikrokontrolerach MICRO:BIT (21 zestawów), programując je w edytorze Macekode lub w Pythonie.

Dużym zaskoczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli okazał się zakupiony przez szkołę System CLASS VR, umożliwiający edukacyjne wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. Nauczycielowi pozwala on na łatwe przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz pełną kontrolę nad przebiegiem lekcji, uczniom natomiast na pełne „zanurzenie się” – immersję w omawiane zagadnienie, przedstawione jako wizualizacja miejsc w 360o, trójwymiarowe obiekty lub animowane złożone struktury.

Opisane wyżej działania poszerzają ofertę edukacyjną naszej szkoły i umożliwiają organizację w przyszłym roku profili medialnych w LO. Zespół Szkół w Żołyni staje się więc nowoczesną szkołą, otwartą na potrzeby młodego, coraz bardziej cyfrowego pokolenia.

S. Bester


Zajęcia z wykorzystaniem okularów VR