ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli oraz uwzględniając zalecenia MEN, GIS i MZ wprowadza się następujący regulamin organizacji konsultacji  z uczniami na terenie szkoły.

REGULAMIN ORGANIZACJI KONSULTACJI Z UCZNIAMI W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻOŁYNI

  1. Celem konsultacji jest wyjaśnianie uczniom trudnych kwestii, usystematyzowanie wiedzy oraz umożliwienie poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
  2. Konsultacje w szkole mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.30 w grupach maksymalnie 12-osobowych.
  3. Harmonogramy konsultacji będą opracowywane na okres jednego tygodnia na podstawie informacji przekazanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Chęć uczestnictwa w konsultacjach uczniowie lub ich rodzice zgłaszają wybranemu nauczycielowi od poniedziałku rano do godz. 14.00 w piątek, z terminem realizacji w następnym tygodniu.
  5. Informacje, o której mowa w pkt. 4 uczniowie lub ich rodzice zgłaszają za pomocą telefonu, e-maila, e-dziennika lub informacji przekazanej podczas zajęć on-line.
  6. Nauczyciele przekazują informacje o uczniach wyrażających chęć uczestnictwa w konsultacjach dyrekcji szkoły w każdy piątek do godz. 16.00, proponując jednocześnie co najmniej dwa terminy (główny i rezerwowe) ich realizacji.
  7. Dyrektor, uwzględniając wymagania sanitarne opracowuje harmonogram konsultacji na nadchodzący tydzień i publikuje go na stronie WWW szkoły w każda sobotę do godz. 24.00.
  8. Uczniowie i nauczyciele po zapoznaniu się z harmonogramem dostosowują się do wyznaczonych w nim terminów, a podczas pobytu w szkole przestrzegają obowiązujących zaleceń sanitarnych.
  9. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania konsultacji nie ujętych w harmonogramie, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia ich terminu z dyrekcją szkoły i z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego  uczestników.

Konsultacje z maturzystami  i uczniami klas 8 z przedmiotów objętych maturą lub egzaminem rozpoczynają się od 25.05.2020r. Dla pozostałych uczniów i z pozostałych przedmiotów konsultacje będą organizowane od 01.06.2020r.

Wyjątkowo osoby zainteresowane konsultacjami w terminie 25–29.05.2020r. proszone są o zgłoszenie tego nauczycielom od 21.05.2020r. do 22.05.2020r, do godz. 14.00. W następnych tygodniach zgłaszania dokonujemy zgodnie z zapisami przedstawionego powyżej regulaminu.